GoCosy - splošni pogoji banner

Splošni pogoji poslovanja

Družba A10, posredništvo pri sklepanju poslov, d.o.o., Popovičeva ulica 22, 1000 Ljubljana, ki posreduje, organizira in izvaja prevoze oseb, objavlja splošne pogoje poslovanja portala GoCosy.si in posredovanja oziroma organizacije prevoza oseb s strani lokalnih prevoznikov, ki so imetniki franšize ali licence GoCosy. Splošni pogoji določajo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb kot kupcev pri naročanju storitev in sklepanju pogodb za prevoze in druge storitve.

UVODNA DOLOČILA


Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb kot kupcev pri naročanju storitev ter sklepanju pogodb za prevoze in druge storitve. Na osnovi Splošnih pogojev se stranke dogovorijo o pravicah in obveznostih vseh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer družba A10, posredništvo pri sklepanju poslov, d.o.o., posreduje, organizira in izvaja prevoze oseb.


GoCosy.si je spletni portal in zaščitena znamka, ki sta v lasti in upravljanju družbe A10, posredništvo pri sklepanju poslov, d.o.o. Družba je pridobila licenco št. 015088/BGD34-6-793/2023 za opravljanje prevozov v Sloveniji pri OZS dne 22. 2. 2023.


OPREDELITEV POJMOV


GoCosy – je družba A10, posredništvo pri sklepanju poslov, d.o.o., Popovičeva 22, 1000 Ljubljana, matična številka: 8797781000, davčna številka: SI46492747, ki posreduje prevoze drugih prevoznikov in tudi izvaja lastne prevoze. GoCosy vedno nastopa kot posrednik informacij in lahko nastopa kot POSREDNIK ali PREVOZNIK.

DRUG PREVOZNIK – je prevoznik, s katerim GoCosy nima pogodbenega odnosa in ki ne sodeluje v pogodbenem razmerju z GoCosy.


ČASOVNO OKNO– sporoča, koliko ur je maksimalen odmik dejansko izvedenega prevoza od želene ure prihoda oziroma odhoda NAROČNIKA.


NAROČNIK – je oseba, fizična ali pravna, ki naroča in kupuje storitev prevoza iz ponudbe GoCosy in je plačnik storitve in lahko nastopa tudi kot POTNIK.


POSREDNIK – je pravna oseba, ki posreduje storitev prevoza drugega izvajalca – PREVOZNIKA in ima za posredovanje dostop do portala GoCosy v skladu s pogodbo o posredovanju.


POTNIK – je fizična oseba, ki dejansko koristi storitev prevoza oziroma posredovane storitve v skladu s Splošnimi pogoji.

POTNIK NOSILEC – je fizična oseba, ki dejansko koristi storitev prevoza oziroma posredovane storitve v skladu s Splošnimi pogoji oziroma je predstavnik skupine potnikov.


PREVOZNIK – je izvajalec storitve prevoza oseb v skladu s pogodbo o prevozu in Splošnimi pogoji, ki lahko nastopa tudi kot POSREDNIK. Prevoznik v skladu s predpisi o prevozu potnikov na svoj račun zagotavlja prevozno storitev. Prevoznik mora imeti ustrezeno vozilo in pravilno opremljeno vozilo ter vozno dovoljenje in vse ostale licence in dovoljenja, potrebna za opravljanje storitev prevoza potnikov.


PREVOZNA POGODBA – je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA oziroma POTNIKA prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena, ko NAROČNIK/POTNIK na spletni strani www.GoCosy.si potrdi, da je prebral Splošne pogoje in da se z njimi strinja, in opravi nakup.


URA NAJKASNEJŠEGA ČASA PRIHODA – je zadnja ura, ob kateri je GoCosy dolžan POTNIKA pripeljati in izkrcati na destinaciji. Na spletni strani poimenovan: »NAJKASNEJŠI ČAS PRIHODA«.


URA ČASA ODHODA – je prva ura, ko je POTNIK pripravljen na odhodni lokaciji za odhod. Na spletni strani poimenovan: »ČAS ODHODA«.


VREDNOSTNA KODA – je dobroimetje v različnih vrednostih, ki ga GoCosy odobri NAROČNIKU v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost VREDNOSTNE KODE je eno (1) leto od dneva njene izdaje. VREDNOSTNO KODO je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, prenos preostanka ni možen. GoCosy prav tako ne izplačuje razlike med VREDNOSTNO KODO in ceno nakupa.


www.GoCosy.si – je spletna stran, preko katere NAROČNIK posreduje naročilo, rezervacijo in nakup za prevoz GoCosy.


ISKANJE PREVOZOV IN CENA


Naročnik storitev na spletni strani GoCosy.si je fizična ali pravna oseba, ki naroča in plačuje storitve prevoza. Naročnik lahko tudi nastopa kot potnik. Naročnik mora biti polnoletna fizična oseba ali pravna oseba s polno poslovno sposobnostjo.

Potnik na storitvi GoCosy.si je lahko polnoletna fizična oseba. Potnik lahko nastopa kot potnik nosilec, ki je polnoletna fizična oseba in je odgovorna za druge potnike v skupini. Potnik nosilec potrjuje, da je pravno sposoben za sklenitev pogodbe in ima pooblastila za naročanje storitev v imenu vseh potnikov v skupini.

V procesu rezervacije prevoza mora NAROČNIK označiti, ali gre za povratni prevoz, število POTNIKOV, datum prevoza in URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali URO ČASA ODHODA. Cena prevoza ni fiksna, ampak se določa na podlagi povpraševanja po prevozih na določeni relaciji na določen dan in uro. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder POTNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugim prevoznikom, je izjemno pomemben izračun želene URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali v primeru povratka URE ČASA ODHODA. Ta izračun mora NAROČNIK/POTNIK opraviti sam glede na čase, navodila in zahteve DRUGEGA PREVOZNIKA. Z upoštevanjem časa odhoda DRUGEGA PREVOZNIKA mora NAROČNIK/POTNIK sam opredeliti, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, s katere nadaljuje pot z DRUGIM PREVOZNIKOM, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod na lokacijo, od koder nadaljuje potovanje z GoCosy. Iskalnik letalskih letov na spletni strani GoCosy, ki primerja uro odhoda ali pristanka leta z označeno uro želenega NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali ČASA ODHODA v skladu z minimalnimi povprečnimi časi trajanj med prihodom na letališče in odhodom letala oziroma pristankom letala in prihodom iz letališke stavbe, je le informativnega značaja. GoCosy, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v primeru zamud DRUGIH PREVOZNIKOV, kot tudi ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala NAROČNIKU ali POTNIKU kot posledica uporabe informativnega izračuna ali kot posledica napačne ocene NAROČNIKA/POTNIKA za URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali URO ČASA ODHODA.


TIPI PREVOZOV


Po vpisu vseh podatkov spletno mesto GoCosy.si ponudi možne alternative na ta dan ob želenih urah.


GoCosy ponuja tri različne tipe prevozov z različnimi omejitvami in značilnostmi storitve:

VIP PONUDBA prevoz pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevoz koristi izključno NAROČNIK oziroma navedeni POTNIKI NAROČNIKA. Če je v iskalnik vpisana URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, se prevoz načrtuje tako, da je prihod v primeru normalnih pogojev v prometu ob točno določeni uri oziroma pred navedenim časom. Odhod vozila določi GoCosy glede na pričakovano trajanje prevoza. Če je v iskalnik vpisana URA ČASA ODHODA, bo odhod vozila načrtovan ob tej uri in GoCosy, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjajo za morebitne zamude na destinacijo. Prevoz se opravi z udobnim VIP PONUJENIM vozilom (tip vozila bo izbran glede na število potnikov).


COSY PONUDBA prevoz pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevozu se lahko dodaja druge POTNIKE, ki jih določi GoCosy. Možna so krajša čakanja in postanki na posameznih lokacijah. Če je v iskalnik vpisana URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, se prevoz načrtuje tako, da je prihod ob tej uri oziroma 15 minut pred ali po navedenem času. Odhod vozila določi GoCosy glede na pričakovano trajanje prevoza. Če je v iskalnik vpisana URA ČASA ODHODA, bo odhod vozila načrtovan ob tej uri oziroma 15 minut pred ali po navedenem času in GoCosy, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjajo za morebitne zamude na destinacijo. NAROČNIK mora pri izračunu ure odhoda upoštevati, da je trajanje potovanja v primeru COSY PONUDBE prevoza zaradi dodatnih postankov in obvozov daljše kot v primeru VIP PONUDBE prevoza. V primeru odpovedi s strani NAROČNIKA vračilo plačila ni možno. NAROČNIKU v določenih primerih GoCosy tudi ponudi alternativne ure že potrjenih prevozov ob znani uri, ki imajo zgodnejši prihod na destinacijo, kot je označena URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, oziroma kasnejši odhod, kot je označena URA ČASA ODHODA. V primeru COSY PONUDBE prevoza gre lahko v določenih primerih tudi za prevoz po sistemu linijskega prevoza, ki ima točno določene ure odhoda in prihoda.


FLEX PONUDBA prevoz je cenovno najugodnejši prevoz, pri katerem GoCosy individualna naročila prevozov z enakimi relacijami in podobnimi urami združuje. Posledice združevanja POTNIKOV so čakanje in postanki na posameznih lokacijah (hotelih, prenočiščih ali domačih naslovih). Ura odhoda/prihoda se prilagaja različnim potrebam NAROČNIKOV, ki so rezervirali prevoz. GoCosy poskuša združevati naročila tako, da prihaja do najmanjših odstopanj od želenih časov. V primeru FLEX PONUDBE prevozov mora NAROČNIK izbrati primerni ČASOVNI RAZPON glede na svoje omejitve in zahteve. Vsaka relacija ima svoje vnaprej nastavljeno ČASOVNO RAZPON. Pri prvem koraku procesa iskanja prevoza je vedno ponujena cena z vnaprej nastavljenim ČASOVNIM RZPONOM. Če NAROČNIK pritisne na gumb »CENOVNE MOŽNOSTI«, lahko izbira med različnimi možnostmi fleksibilnosti. V primeru izbire najkasnejšega prihoda se lahko zgodi, da je prihod do toliko ur pred URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, v primeru izbire čas  odhoda pa je lahko odhod do toliko ur kasneje od URE ČASA ODHODA. GoCosy ima pravico, da lahko vnaprej nastavljen ČASOVNI RAZPON za vsako posamezno relacijo kadarkoli spremeni, NAROČNIK pa to sprejema. Lokaciji vkrcanja in izkrcanja sta točno določeni. Za doplačilo je mogoče po želji spremeniti omenjene lokacije. V primeru odpovedi s strani NAROČNIKA vračilo plačila ni možno.


Spremembe datuma in izbranih časov pri že potrjenih in vplačanih rezervacijah za FLEX PONUDBA in COSY PONUDBA prevoz niso mogoče.


V primeru izbire prevoza tipa COSY PONUDBA ali FLEX PONUDBA se prevoz lahko izvede v sodelovanju z več PREVOZNIKI, kar pomeni, da se POTNIK med vozili presede in prestavi prtljago.


REZERVACIJA, PLAČILO IN POTRDITEV


Potrditev vnesenih podatkov:

NAROČNIK ali POSREDNIK mora potrditi/izbrati pravilnost želene vstopne in/ali izstopne točke ter v primeru prevoza na letališče ali z letališča preveriti pravilnost izbrane URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA oziroma ČASA ODHODA z uro odhoda ali pristanka letala ali drugega prevoznega sredstva. Za uro leta mora NAROČNIK oz. POSREDNIK uporabiti podatek DRUGEGA PREVOZNIKA. Če je ta podatek v kakršnemkoli neskladju z izbrano uro oziroma ČASOVNIM RAZPONOM naročenega prevoza, je dolžnost NAROČNIKA/POSREDNIKA, da preko spletnega portala www.GoCosy.com prekliče prevoz in izvede nov nakup.

Tudi v primeru, da NAROČNIK/POTNIK/POSREDNIK preveri navedeno in mu sistem dovoli nakup, GoCosy, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemajo odgovornosti, da sta izbrani uri prihoda in odhoda pravilni, saj se ure poletov spreminjajo in letalski prevozniki o tem obveščajo le POTNIKE.


V primeru, da stranka označi, da nima leta, GoCosy ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi z zamudo prihoda na izbrano destinacijo.


V primeru, da stranka označi, da nima leta, PREVOZNIK čaka na POTNIKA/E največ pet minut od v sporočilu navedene ure.


Prvi korak:

Pri prvem koraku mora NAROČNIK ali POSREDNIK vpisati podatke POTNIKA NOSILCA: ime, priimek, mobilno telefonsko številko, e-poštni naslov.

Drugi korak:

Pri drugem koraku mora NAROČNIK ali POSREDNIK vpisati številko leta če potuje na destinacijo.

V primeru, da potuje skupaj več oseb, je treba vpisati le ime prvega POTNIKA, lahko pa se POTNIK NOSILEC odloči in vpiše svoje potnike zraven. Če NAROČNIK vpiše le ime prvega POTNIKA, potem je dolžan na dan potovanja s seboj prinesti spisek potnikov in ga izročiti vozniku. Če NAROČNIK tega ne naredi, GoCosy ni zavezan izvesti storitve, dokler pisni seznam potnikov ni predan vozniku. Prvi POTNIK, ki je vpisan, je nosilec rezervacije, on lahko edini spreminja podatke ter odpove naročilo za posamezne POTNIKE ali prevoz v celoti.

Pri tem mora NAROČNIK ali POSREDNIK, kadar je eden od POTNIKOV otrok do višine 140 cm, obvezno naročiti in kupiti primerni otroški sedež primerne velikosti glede na višino in težo otroka. Če NAROČNIK tega ne naredi, GoCosy in PREVOZNIK nista zavezana izvesti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca ter ne odgovarjata za škodo, ki bi zaradi tega nastala NAROČNIKU/POTNIKU/POTNIKU NOSILCU.


Pri drugem koraku mora NAROČNIK ali POSREDNIK vpistai tudi prtljago ki presega dimenzije ki so vpisane in ki presega količine ki so pri navedena in jih potnik lahko prinese seboj. POTNIKI ki potuje, ter morebitne druge želje, ki se doplačajo, potnik vpiše pod opombe. Več o prtljagi in doplačilih je zapisano v 8. členu teh Splošnih pogojev.


Tretji korak:

Pri tretjem koraku NAROČNIK ali POSREDNIK ponovno pregleda vse vpisane in izbrane informacije ter potrdi, da se strinja s temi Splošnimi pogoji in s Politiko zasebnosti. GoCosy ni zavezan nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi Splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti.


Četrti korak:

S sprejemom teh Splošnih pogojev in Politike zasebnosti NAROČNIK ali POSREDNIK nadaljuje na naslednji korak, plačilo, ki se nahaja na varnem strežniku banke, ki izvaja storitev plačevanja za GoCosy, in kjer opravi plačilo s kreditno ali debetno kartico. Plačilo je možno s plačilnimi karticami VISA, VISA Electron, MASTERCARD in MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, GIROPAY, EPS, BANCONTRACT in iDEAL.


Nekateri POSREDNIKI imajo z GoCosy ali PREVOZNIKI sklenjeno pogodbo o sodelovanju, kjer je pogodbeno dogovorjeno plačevanje preko bančnega računa na osnovi kumulativnih računov. Ti POSREDNIKI s potrditvijo Splošnih pogojev in Politike zasebnosti in s pritiskom tipke »naprej« opravijo nakup prevoza, ne da bi plačali s kreditno ali debetno kartico. POSREDNIK v primerih, ko ne opravi plačila s kreditno kartico, opravi plačilo kumulativne fakture nakupov, kot je dogovorjeno v pogodbi med POSREDNIKOM in GoCosy ali PREVOZNIKOM.


SKLENITEV POGODBE


S plačilom je pogodba sklenjena in prevoz potrjen. GoCosy se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani GoCosy ali PREVOZNIKA. GoCosy ima pravico, da tudi po sklenitvi pogodbe NAROČNIKU ponudi denarno nadomestilo namesto izvedbe prevoza in povrnitev vseh nastalih stroškov. V primeru, da NAROČNIK takšno ponudbo sprejme, GoCosy ni več zavezan k izvedbi prevoza.


GoCosy ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let brez spremstva ali pooblastila skrbnika in prevozov živali brez predhodne odobritve GoCosy in brez spremstva.

OBVEŠČANJE POTNIKOV IN INFORMACIJE O PREVOZU

GoCosy dan pred odhodom naročenega prevoza pošlje na mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov POTNIKA sporočilo s: točno uro odhoda, podatki o PREVOZNIKU, kontaktom voznika, tipom vozila in lokacijo vstopa v vozilo. V primeru, da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, GoCosy ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost POTNIKOV.

GoCosy uporablja mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov POTNIKA tudi v primeru urgentnih sporočil v zvezi z izvedbo storitve. Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da GoCosy pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri prevoza, lokaciji, prevozniku in vozilu. NAROČNIK/POTNIK mora upoštevati najnovejše sporočilo.

GoCosy uporablja podatke, ki jih je priskrbel NAROČNIK oziroma POTNIK. Za točnost posredovanih kontaktov GoCosy ne odgovarja, prav tako GoCosy, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz uporabe napačnih kontaktnih podatkov, posredovanih s strani NAROČNIKA/POTNIKA.

PRTLJAGA

POTNIK je brezplačno in brez predhodne najave upravičen le do manjših torbic, vrečk ali oblek, ki so lažje od 4 kg in 1 kosa prtljage v velikosti največ 40 x 23 x 55 cm v maksimalni teži 10kg, pravtako je POTNIK upravičen do enega kosa prtljage do 30kg in dimenij 100x60x30cm. Vsa ostala prtljaga, ki ki je večja oziroma je posebna mora biti vnaprej prijavljena, da GoCosy zagotovi prostor v vozilu. Cena posameznega tipa kovčka ali paketa različnih velikosti in tež je odvisna od PREVOZNIKA, vozila in relacije. V fazi nakupa v četrtem koraku, ko NAROČNIK pravilno označi število in tip prtljage, mu sistem ne izračuna ceno dodatne prtljage, vendar mu GoCosy pošlje naknadni račun za dodatno prtljago. Če teža in dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti, ki jih je NAROČNIK označil, in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Kolesa in na splošno vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže in ne poškoduje prtljage drugih potnikov. V primeru, da dodatna prtljaga ni predhodno ob rezervaciji navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni ustreznega in primernega prostora za varen prevoz potnikov in prtljage. V primeru, da je prtljaga primerno zapakirana in je prostor v vozilu, ima GoCosy pravico za prevoz te prtljage zaračunati preseženo težo od najavljene.

V vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije, droge.

Voznik, POSREDNIK, PREVOZNIK in GoCosy ne odgovarjajo za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu.

POTEK VOŽNJE

Trenutek, ko POTNIK zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije, je definiran kot začetek vožnje. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi POTNIKI. Na poteh, ki trajajo štiri in pol (4,5) ure ali več sta predvidena dva (2) postanka v skupnem trajanju petinštirideset (45) minut. V primeru krajših poti se voznik vsakokratno za postanek dogovori s POTNIKI, pri čemer je dovolj za prvi postanek, ki lahko traja do 15 minut, želja vsaj enega POTNIKA, za vse nadaljnje postanke pa soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo NAROČNIKOV/POTNIKOV voznik, POSREDNIK, PREVOZNIK in GoCosy ne odgovarjajo za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi POTNIKI. Le v primeru VIP PONUDBE prevozov je pot vožnje vedno najkrajša oziroma najhitrejša možnost, razen, če proti morebitnem doplačilu POTNIKI ne želijo drugače. V primeru vseh drugih tipov prevozov (FLEX PONUDBA, COSY PONUDBA) je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na domačih naslovih, drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje. V primeru napovedanih slabših vremenskih razmer, del na cesti, napovedanih zastojev ipd. je lahko odhod vozila zaradi predvidenega daljšega trajanja vožnje do dve (2) uri prej.

V primeru izbire tipa prevoza COSY PONUDBA ali FLEX PONUDBA se prevoz lahko izvede v sodelovanju več PREVOZNIKOV, kar pomeni, da se POTNIK med vozili presede in prestavi prtljago.

Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, v kolikor bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

ODPOVED NAROČILA S STRANI NAROČNIKA/POSREDNIKA/POTNIKA

Odpoved naročila s strani NAROČNIKA/POSREDNIKA/POTNIKA s povračilom vplačanega denarja ni mogoča. V primeru odpovedi COSY PONUDBE in FLEX PONUDBE prevozov ter VIP PONUDBE prevozov, povrnitev vplačanega denarja ni mogoča, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

V določenih omejenih primerih in zneskih je mogoča delna ali polna povrnitev kupnine pri COSY PONUDBI, FLEX PONUDBI prevozov ter VIP PONUDBE prevozov v skladu s splošnimi pogoji PREVOZNIKA in Zakonom o prevozih v cestnem prometu, če gre za redni linijski prevoz.

Pogodba o prevozu med NAROČNIKOM in GoCosy ni odvisna od pogodb in dogovorov, ki jih ima NAROČNIK/POTNIK sklenjene z DRUGIMI PREVOZNIKI. V skladu s temi Splošnimi pogoji v primeru odpovedi pogodbe zaradi razlogov na strani NAROČNIKA že vplačanih zneskov GoCosy ne vrača.

Kadar v skladu s temi Splošnimi pogoji v primeru odpovedi ni denarnega povračila, je mogoče pridobiti VREDNOSTNO KODO v vrednosti določenega deleža že izvedenega nakupa. Pogoj za to je, da se izvede odpoved naročila preko spletne platforme GoCosy.com v zavihku mojFlex ponudba.

Vrednost VREDNOSTNE KODE je odvisna od pravočasnosti odpovedi naročila. VREDNOSTNA KODA se ne šteje kot povračilo vplačanega zneska, ampak kot nagrada za korekten odnos, da POTNIK, NAROČNIK ali POSREDNIK GoCosy obvesti, da POTNIK ne bo koristil storitve ter zato GoCosy nastajajo nižji stroški.

ODPOVED IZVEDBE PREVOZA S STRANI GOCOSY

GoCosy ima pravico odpovedati prevoz v primeru zaprtja FLEX PONUDBA relacije vsaj 4 dni pred POTNIKOVIM odhodom in povrniti le vplačano kupnino, za drugo škodo GoCosy ne odgovarja.

GoCosy ima pravico, da odpove prevoz v 72 urah po izvedenem nakupu, v kolikor ugotovi, da gre za napako v sistemu naročanja. V tem primeru se povrne kupnina, za drugo škodo pa GoCosy ne odgovarja.

GoCosy ima vedno pravico odpovedati prevoz, brez povračila kupnine, v kolikor ugotovi, da je prišlo do zlorabe programa/sistema naročanja s strani NAROČNIKA/POSREDNIKA/ POTNIKA.

OKVARA VOZILA IN DRUGE IZREDNE PREKINITVE VOŽNJE ZA KATERE POTNIK NE ODGOVARJA

V primeru okvare vozila se PREVOZNIK zavezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, PREVOZNIK NAROČNIKU povrne vplačano prevoznino in doda VREDNOSTNO KODO v višini te vplačane vrednosti. NAROČNIK/POTNIK v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen.


Če je prevoz prekinjen zaradi drugih izrednih vzrokov, za katere POTNIK ne odgovarja (razen višje sile), ima POTNIK pravico zahtevati, da ga PREVOZNIK skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino ali odstopiti od pogodbe in zahtevati od PREVOZNIKA vrnitev prevoznine. V obeh primerih PREVOZNIK NAROČNIKU povrne vplačano prevoznino in doda VREDNOSTNO KODO v višini te vplačane vrednosti. NAROČNIK/POTNIK v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen.

ZAMUDE

Zamude POTNIKA/-OV:

GoCosy ni dolžan čakati POTNIKA v primeru zamud DRUGIH PREVOZNIKOV in je, v primeru daljše zamude DRUGEGA PREVOZNIKA, pogodba med GoCosy in NAROČNIKOM razvezana. Daljša zamuda v tem primeru pomeni dlje kot 15 minut pri izbiri URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ne glede na izbrani tip prevoza. Pri izbiri URE ČASA ODHODA zamuda POTNIKA zaradi zamude DRUGEGA PREVOZNIKA pri COSY PONUDBI ali FLEX PONUDBI prevozu ne sme preseči okna fleksibilnosti pri enem od POTNIKOV v istem vozilu za uro in pol pri relacijah nad 150 km oziroma za 30 minut pri relacijah pod 150 km. Največji čakalni čas je 6 ur. V primeru VIP PONUDBA prevoza lahko zamuda POTNIKA zaradi zamude DRUGEGA PREVOZNIKA znaša do 3 ur pri relacijah nad 150 km oziroma 1 uri pri relacijah pod 150 km. Navedeno v tej točki velja tudi v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: preusmeritev prihoda letala na drugo letališče, zamuda letala zaradi napačno vpisanih UR NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali ČASA ODHODA. Če POTNIK zamuja, čeprav je DRUGI PREVOZNIK že prispel, je čakalni čas do 15 minut po predvidenem času odhoda. Če zamuda POTNIKA ni odvisna od DRUGEGA PREVOZNIKA, je čakalni čas 5 minut od ure, določene v sporočilu.

Zamude, za katere odgovarja PREVOZNIK

PREVOZNIK v primeru, če je NAROČNIK pravilno vpisal URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, vendar pa POTNIK zamudi nadaljnji prevoz z DRUGIM PREVOZNIKOM zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira PREVOZNIK in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, na katere PREVOZNIK nima vpliva (višja sila), niti zahteva NAROČNIKA/POTNIKA za večkratno ustavljanje, NAROČNIKU povrne vplačano prevoznino in doda VREDNOSTNO KODO v višini te vplačane vrednosti. NAROČNIK/POTNIK v takem primeru do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen.

PREVOZNIK ima pravico do manjših zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, katerih leti zamujajo, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov.

VIŠJA SILA

V primeru nezmožnosti izvedbe prevoza ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, GoCosy in PREVOZNIK ne odgovarjata za nastalo škodo, niti ne povrneta vplačanega denarja za prevoz.

VARNOST, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA IN PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM POTNIKOV V VOZILU

Vsa vozila, ki jih GoCosy uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z veljavno Zakonodajo Republike Slovenije. PREVOZNIKI uporabljajo za prevoz vozila, ki ustrezajo zahtevam lokalne veljavne zakonodaje za prevoz potnikov v cestnem prometu. Nezgodno zavarovanje POTNIKOV je vključeno v ceno prevoza.

V primeru neprimernega vedenja POTNIKOV, s katerim lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe ali povzročajo pri ostalih POTNIKIH veliko mero nelagodja in odpora, mora voznik prekiniti vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih POTNIKOV in vozila. V primeru neprimernega vedenja voznik iz vozila odstrani osebo, ki s svojim vedenjem ogroža in vznemirja ostale POTNIKE. POTNIK v vozilu ne sme odpirati vrat med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostalih POTNIKOV pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila.

Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je NAROČNIK/POTNIK odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovira normalno gibanje POTNIKOV ali povzroči škoda POTNIKOM in njihovi lastnini.

IZKLJUČITEV POTNIKA IZ PREVOZA

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz POTNIKA, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih POTNIKOV. PREVOZNIK sme izključiti iz prevoza POTNIKA, ki s svojim vedenjem nadleguje druge POTNIKE ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. V takem primeru PREVOZNIK POTNIKU ni dolžan vrniti prevoznine. Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih POTNIKOV, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali POTNIKE ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

REKLAMACIJE

NAROČNIK/POTNIK se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda NAROČNIK/POTNIK v elektronski obliki neposredno PREVOZNIKU najpozneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. PREVOZNIK se mora na pritožbo potnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu.


Pritožbo je treba poslati na naslov admin@GoCosy.si. V primeru upravičenosti pritožbe bo GoCosy povrnil NAROČNIKU del ali celotno plačano voznino ter dodatno odobril VREDNOSTNO KODO za morebitne prihodnje nakupe.

ODGOVORNOST PREVOZNIKA

Za škodo, ki nastane ob nezgodi pri izvajanju prevoza kot posledica smrti, okvare zdravja ali poškodbe POTNIKA, je PREVOZNIK odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja POTNIKOV v cestnem prometu.

PREVOZNIK ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe POTNIKA, če vzrok škode ni nastal po njegovi krivdi, kot tudi če je bila škoda povzročena z dejanji POTNIKA ali iz vzroka, na katerega PREVOZNIK ni mogel vplivati – višja sila.

PREVOZNIK odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodovanja pravilno izročene prtljage po določbah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

NAROČNIK/POTNIK oziroma odškodninski upravičenec mora postaviti zahtevo za povrnitev eventualne škode v 15 dneh po nastanku vzroka škode.

POSLOVNA TAJNOST

GoCosy bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

NAROČNIK/POTNIK pooblašča GoCosy ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki GoCosy. GoCosy se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKOV/POTNIKOV varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.


NAROČNIK/POTNIK se strinjata, da lahko GoCosy uporablja osebne podatke, ki jih je priskrbel NAROČNIK/POTNIK za namene izvedbe storitve ter statistične obdelave.

NAROČNIK/POTNIK, ki si naredi rezervacijo, s sprejemom teh Splošnih pogojev pristane na uporabo posredovanih podatkov za namene trženja in poslovanja. GoCosy lahko navedene podatke uporabi sam ali za ta namen najame zunanje izvajalce, katerim lahko posreduje navedene podatke s pogodbo, v kateri posredovane osebne podatke zaščiti na enak način.

KONČNE DOLOČBE

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojnost sodišča v Ljubljani. V primeru spora je relevantna verzija Splošnih pogojev v slovenskem jeziku. Za razlago splošnih pogojev se uporabi pravo Republike Slovenije.

V primeru posredovanja linijskega prevoza veljajo splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v linijskem cestnem prometu PREVOZNIKA in Zakon o prevozih v cestnem prometu ali lokalna zakonodaja. V primeru tujih DRUGIH PREVOZNIKOV odnose med potnikom in njimi določajo tudi lokalni predpisi, ki jih morajo GoCosy, POSREDNIK, NAROČNIK in POTNIK spoštovati.

Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih je EVRO, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je naročnik opravil transakcijo. VREDNOSTNA KODA, ki jo pridobi POTNIK/NAROČNIK, je ovrednotena v valuti poslovanja.

GoCosy si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti te Splošne pogoje.

Splošni pogoji pričnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi na spletni strani www.GoCosy.si, to je dne 7. 10. 2023, ko prenehajo veljati prejšnji splošni pogoji GoCosy.

V Ljubljani, direktor A10 d.o.o.,

Sašo Sušnik